Stanovy NPF

Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum, z. s. (ke stažení zde)

I.

Neuropsychiatrické fórum, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

II. Název

Název Neuropsychiatrické fórum, o.s. se s ohledem na § 216 NOZ mění na Neuropsychiatrické fórum, z.s. (dále jen „Spolek“).

III. Sídlo

Adresa sídla je Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2.

IV. Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

V. Účel, cíle a hlavní činnost Spolku

1) Účelem Spolku je rozvoj neuropsychiatrie, podpora mezioborové spolupráce na poli neurovědních disciplín a snaha zlepšit odbornou péči o nemocné s neuropsychiatrickými poruchami.

2) Předmětem hlavní činnosti Spolku je:

a) Sdružování neurologů, psychiatrů, psychologů a dalších odborníků, podpora jejich vzájemné spolupráce a aktivit ve vzdělávací a výzkumné činnosti.

b)Pořádání odborných konferencí zaměřených na problematiku neuropsychiatrie.

c) Organizování seminářů a přednášek.

d) Pořádání společenských akcí a neformálních setkání svých členů.

e) Poskytování informací o neuropsychiatrických nemocech za účelem vyšší informovanosti odborníků, pacientů i široké veřejnosti, osvětová činnost a medializace neuropsychiatrie.

f) Provozování internetových stránek Spolku.

g) Spolupráce s tuzemskými a zahraničními odbornými organizacemi.

h) Spolupráce a podpora pacientských organizací.

i) odpora vzdělávání a výzkumu.

3. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním. Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

4. Hlavní činnost je financována především z grantů, členských příspěvků, sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VI. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.

VI. Vedlejší činnost Spolku

1) Jelikož je provozování hlavní činnosti Spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. V. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

2) Předmětem vedlejší činnosti Spolku je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona, a to zejména:

a) Vydavatelská činnost.

b) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

c) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.

d) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

e) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

f) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.

VII. Členství

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

2. Členem Spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

4. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí o přijetí její žádosti o členství Výborem Spolku, který rozhoduje o vzniku a druhu členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě. Na přijetí za člena Spolku není právní nárok.

5. Druhy členství:

a)Registrovaný člen – člen, který z důvodu svých jiných aktivit a povinností nemá možnost podílet se dlouhodobě a aktivně na činnosti Spolku a účastnit se pravidelně Členských schůzí, příznivec Spolku.

b)Řádný člen – člen Spolku, který se svým členstvím zavazuje podílet se aktivně a dlouhodobě na činnosti Spolku a pravidelně se účastnit Členských schůzí.

6. Práva a povinnosti Registrovaných členů:

a) Registrovaný člen má právo podílet se na činnosti Spolku a účastnit se Členské schůze.

b)Má právo být pravidelně informován o dění ve Spolku na internetových stránkách.

c) Má právo podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době.

d) Má povinnost chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku.

e)Má povinnost dodržovat stanovy Spolku.

f) Má povinnost platit členské příspěvky.

g) Nemá právo hlasovat, volit a být volen do řídících orgánů Spolku.

7. Práva a povinnosti Řádných členů:

a) Řádný člen má právo podílet se na činnosti Spolku a povinnost účastnit se nejméně jedenkrát za kalendářní rok Členské schůze.

b) Má právo být pravidelně informován o dění ve Spolku na internetových stránkách.

c) Má právo podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době.

c) Má povinnost chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku.

d) Má povinnost dodržovat stanovy Spolku.

e) Má povinnost platit členské příspěvky.

f) Má právo hlasovat, volit a být volen do řídících orgánů Spolku.

8. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:

a) Dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Výboru Spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak.

b) Úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého.

c) Vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výbor Spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle a poslání Spolku dle čl. V. těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. VII. odst. 7 a 8 těchto stanov.

d) Zánikem Spolku.

e) Rozhodnutím o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ.

9. Spolek vede seznam členů, který je neveřejný. V seznamu členů jsou vedeny identifikační údaje člena, datum vzniku členství a druh členství. Změny v seznamu členů provádí Výbor Spolku.

10. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

VIII. Orgány Spolku

1. Organizační strukturu Spolku tvoří:

a) Členská schůze

b) Výbor

2. Funkční období volených orgánů je pět let. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. VII. odst. 7 těchto stanov, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu Členskou schůzí.

IX. Členská schůze

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.

2. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány Spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

a) Určit hlavní zaměření činností Spolku.

b) Rozhodovat o změně stanov.

c) Schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané Výborem.

d) Schvalovat výsledek hospodaření Spolku.

e) Schvalovat výši a splatnost členských příspěvků.

f) Volit členy Výboru.

g) Jmenovat likvidátora při zániku Spolku.

h) Hodnotit činnost dalších orgánů Spolku a jejich členů.

i) Rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku.

j) Rozhodnout o přeměně Spolku.

3. Členská schůze je svolávána Výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.

4. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze. Nesvolá-li Výbor zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady Spolku sám.

5. Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána dopisem nebo elektronickou formou všem členům Spolku nejméně třicet dní před jejím konáním.

6. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech Řádných členů Spolku. Pokud se na Členské schůzi nesejde nadpoloviční většina Řádných členů, je Členská schůze rozpuštěna a půl hodiny po započetí původní Členské schůze zasedá Členská schůze nová, která je usnášeníschopná vždy v počtu přítomných Řádných členů a smí rozhodovat jen o bodech obsažených v programu Členské schůze rozeslaných všem členům Spolku spozvánkou na Členskou schůzi.

7. Každý Řádný člen má jeden hlas, hlasy všech Řádných členů mají stejnou váhu. Usnesení Členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných Řádných členů.

8. Jednání Členské schůze řídí předseda, kterého Členská schůze zvolí na začátku zasedání.

9. Výbor Spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

X. Výbor

1. Výbor je statutárním orgánem Spolku.

2. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným 7 členy Výboru. Členové Výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu.

3. Výkon funkce člena Výboru i Předsedy je bez nároku na odměnu.

4. Výbor řídí činnost Spolku v souladu se stanovami a vnitřními směrnicemi Spolku i usneseními Členské schůze po celé své funkční období.

5. Navenek za Spolek jedná Předseda Výboru.

6. Výbor odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku.

7. Výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj Spolku.

8. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.

9. Do působnosti Výboru náleží:

a) Svolávat Členskou schůzi.

b) Přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci Spolku.

c) Posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy Členské schůzi.

d) Dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku.

e) Přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr.

f) Přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení.

g) Rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody.

h) Rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků.

i) Schvalovat interní organizační normy Spolku.

XI. Majetek a hospodaření Spolku

1. Prostředky na svou činnost získává Spolek z členských příspěvků, z darů, ze státních příspěvků, z grantů, z příjmů ze svých činností, z výnosu svého majetku a z dědictví a odkazů. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. VI. těchto stanov.

2.Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.

3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.

6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Výborem.

XII. Zánik a likvidace Spolku

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.

3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.

4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Znění těchto stanov bylo schváleno Členskou schůzí konanou dne 18. 12. 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 18. 12. 2015.

2. Znění těchto stanov je účinné od 1. 1. 2016.